Offshore 1.5 Day On the Polaris Supreme 4/5 - the “Unicorn” Trip